javascript的没什么用的细节收集, 内容不断更新


1
var num = +"5";

+运算符约等于parseInt


1
var boolean = !!"string";

!!强制转为布尔值


1
2
!0 === true
!1 === false

truefalse的表达方式


优化循环

1
2
var arr = [1,2,3], arrlen = arr.length;
for(let i = arrlen; i >= 0; i --) {}

效率提高, 数组是反过来遍历的. 原理是js–比++快(引擎已优化: length只需要计算一次).